Top Links

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home » Science » Publications » Publications “Lingua” » Linguistics » Тranslation Тheory
Category Тranslation Тheory

Тranslation Тheory


Book cover Բանաստեղծական թարգմանության իմաստաբանությունը և պոետիկան Նոթեր հայ բանաստեղծության մասին ռուսերեն թարգմանությունների լույսի ներքո Բանաստեղծական թարգմանության իմաստաբանությունը և պոետիկան Նոթեր հայ բանաստեղծության մասին ռուսերեն թարգմանությունների լույսի ներքո

by S. Zolyan


User rating: / 5

Visits: 11565

Book cover Թարգմանության տեսությունը լեզվաբանական տեսանկյունից. Քրեստոմատիա Թարգմանության տեսությունը լեզվաբանական տեսանկյունից. Քրեստոմատիա

by S. Zolyan, K. Abrahamyan


User rating: / 14

Visits: 12549

Book cover Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա

by D. Hambardzumyan


User rating: / 8

Visits: 12676

Book cover Թարգմանությունը` որպես մշակույթների փոխներթափանցման ձգողական դաշտ 2-րդ կլոր սեղանի նյութեր Թարգմանությունը` որպես մշակույթների փոխներթափանցման ձգողական դաշտ 2-րդ կլոր սեղանի նյութեր
User rating: / 5

Visits: 11370

Book cover   ՈՒիլյամ Ֆոլքների երկերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների պահպանման խնդիրը հայերեն թարգմանություններում  Մենագրություն ՈՒիլյամ Ֆոլքների երկերի լեզվաոճական առանձնահատկությունների պահպանման խնդիրը հայերեն թարգմանություններում Մենագրություն

by D. Hambardzumyan


User rating: / 5

Visits: 11703

Book cover Գրական-գեղարվեստական թարգմանչի ձեռնարկ Գրական-գեղարվեստական թարգմանչի ձեռնարկ

by D. Hambardzumyan


User rating: / 5

Visits: 11656

Book cover Թարգմանություն. Լեզու և մշակույթ. ԱՊՀ և Բալթյան երկրների թարգմանիչների, գրողների եվ հրատարակիչների II ֆորում 2-րդ կլոր սեղանի նյութեր  Թարգմանիչների պատրաստում. ավանդույթներ և արդի խնդիրներ 11-14 հոկտեմբեր 2008թ., Ծաղկաձոր Թարգմանություն. Լեզու և մշակույթ. ԱՊՀ և Բալթյան երկրների թարգմանիչների, գրողների եվ հրատարակիչների II ֆորում 2-րդ կլոր սեղանի նյութեր Թարգմանիչների պատրաստում. ավանդույթներ և արդի խնդիրներ 11-14 հոկտեմբեր 2008թ., Ծաղկաձոր
User rating: / 3

Visits: 11229

Book cover Տեքստի թարգմանաբանական մեկնաբանման խնդիրները 20-րդ դարի վերջի -21-րդ դարի սկզբի ռուս լեզվաբանների աշխատություններում. Քրեստոմատիա Տեքստի թարգմանաբանական մեկնաբանման խնդիրները 20-րդ դարի վերջի -21-րդ դարի սկզբի ռուս լեզվաբանների աշխատություններում. Քրեստոմատիա

by K. Abrahamyan, B. Margaryan


User rating: / 3

Visits: 12873

Book cover Բազմալեզու անթոլոգիա Բազմալեզու անթոլոգիա

by D. Hambardzumyan, E. Ayvazyan


User rating: / 3

Visits: 11774

Book cover ՄՈՒՆԵՏԻԿ 2 - ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ-ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԱԼՄԱՆԱԽ ՄՈՒՆԵՏԻԿ 2 - ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ-ԹԱՐԳՄԱՆԱԿԱՆ ԱԼՄԱՆԱԽ

by D. Hambardzumyan


User rating: / 3

Visits: 10696

BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner