Top Links

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 You are here: Home » Science » Publications » Publications “Lingua” » Social Sciences » Area Studies
Category Area Studies

Area Studies


Book cover Բրիտանիայի երկրագիտություն Բրիտանիայի երկրագիտություն

by G. Gasparyan


User rating: / 9

Visits: 6556

Book cover Ֆրանսիայի քաղաքակրթություն Ֆրանսիայի քաղաքակրթություն

by A. Dumikyan


User rating: / 19

Visits: 6495

Book cover Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի նորագույն պատմություն Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի նորագույն պատմություն

by R. Gevorgyan


User rating: / 15

Visits: 7795

Book cover Ֆրանսիայի քաղաքակրթություն Ֆրանսիայի քաղաքակրթություն

by A. Dumikyan


User rating: / 19

Visits: 6343

Book cover Մեծ Բրիտանիայի պատմություն  Լրամշակված Մեծ Բրիտանիայի պատմություն Լրամշակված

by R. Gevorgyan


User rating: / 14

Visits: 7946

Book cover Արցախի քաղաքական և եկեղեցական ընտրանին VII-IX դարերում Արցախի քաղաքական և եկեղեցական ընտրանին VII-IX դարերում

by E. Soghomonyan, M. Soghomonyan


User rating: / 2

Visits: 6382

BannerBanner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner