Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Համալսարանի մասին » Կառավարման մարմիններ » Ռեկտորատ

Ռեկտորատ

Նամակ գրել Տպել PDF

ԵՊԼՀ ռեկտորատի կանոնակարգ

 

Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից

  

 1. Ռեկտորատը համալսարանի ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածներում, իր կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների սահմաններում, քննարկում է համալսարանի գործունեությանը վերաբերող հարցեր:
 2. Ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում են համալսարանի ռեկտորը, պրոռեկտորները, համալսարանի գիտական քարտուղարը, ֆակուլտետների դեկանները, գիտական և ուսումնական վարչությունների (կամ մասերի) ղեկավարները: 
 3. Համալսարանի ընթացիկ ղեկավարումն իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է գործադիր մարմինը` համալսարանի ռեկտորը, որն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված բաց մրցույթի կարգով` համալսարանի խորհրդում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով: Համալսարանի ռեկտոր կարող է ընտրվել գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ, գիտությունների դոկտորի աստիճան և պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող անձը: Նույն անձը չի կարող ավելի քան 2 անգամ անընդմեջ ընտրվել ռեկտորի պաշտոնում: Ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատում է հիմնադիրը: Արդյունքներն անվավեր ճանաչվելու դեպքում, համաձայն գործող կարգի, նշանակվում է ռեկտորի նոր ընտրություն: Եթե նույն թեկնածուն ընտրություններում հավաքում է խորհրդի անդամների ձայների առնվազն երկու երրորդը, ապա հիմնադիրը հաստատում է խորհրդի որոշումը:Համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են օրենքով սահմանված կարգով

 

 


  ԵՊԼՀ ռեկտորատի նիստը ղեկավարում է համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար տկն Կ. Հարությունյանը:


  Անդամներն են`

                    
  Ֆինանսատնտեսական հարցերով պրոռեկտոր Ա. Ավագյան 
  Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Լ. Ֆլջյան
  Ուսումնական գծով պրոռեկտոր
  Բ. Մարգարյան
  Վարչակազմակերպչական և սոցիալական հարցերով պրոռեկտոր Ց. Ակոպյան
  Գիտքարտուղարի ժ/պ Հ. Փիլավջյան
  Ուսումնական մասի վարիչի ժ/պ 
  Վ. Թումասյան
  ԹՄՀ ֆակուլտետի դեկան Հ.Ճանճապանյան
  ՕԼ ֆակուլտետի դեկան Ի. Մադոյան 
  ՌՕԼՄՀ ֆակուլտետի դեկան Ն. Տատկալո
  Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի դեկան Ս. Մարգարյան
  Արհեստակցական միության նախագահ Խ. Թևոսյան

                                                      
   
  ԲաններԲաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ