Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Համալսարանի մասին » Կառավարման մարմիններ » Գիտական խորհուրդ

Գիտխորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF

ԵՊԼՀ-ի Գիտական խորհրդի կանոնակարգը

   
Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից

19. Համալսարանի Գիտական խորհուրդը համալսարանի ռեկտորի նախագահությամբ գործող ուսումնական, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը համակարգող և կարգավորող կառավարման մարմին է: Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ:

20. Գիտական խորհուրդը՝
  ա) հաստատում է իր կանոնակարգը.
բ) հատկացված ընդհանուր չափաքանակների սահմաններում, համալսարանի ռեկտորի ներկայացմամբ, հաստատում է վճարովի հիմունքներով ըստ մասնագիտությունների ընդունելության տեղերը.
գ) քննարկում է համալսարանի միջազգային համագործակցության ծրագրերը.
դ) մշակում է դիմորդների ընդունելության կանոնակարգի նախագծեր և դրանք ներկայացնում նախարարություն.
ե) համալսարանի ռեկտորին ներկայացնում է առաջարկություններ համալսարանի կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ.
զ) հաստատում է համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների օրինակելի կանոնադրությունները, ներքին կարգապահական կանոնները.
է) քննարկում է համալսարանի ուսումնական մասնաիտությունների ու մասնաիտացումների անվանացանկերը.
ը) հաստատում է ուսումնական պլաններն ըստ մասնագիտությունների, որոնք ներկայացվում են նախարարություն.
թ) քննարկում է համալսարանի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում գիտական հաղորդումներ համալսարանում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնական աշխատանքների արդյունքների մասին.
ժ հաստատում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հաստիքացուցակը, կազմակերպում է թափուր տեղերի թեկնածուների մրցութային ընտրությունները.
ժա) շնորհում է պրոֆեսորի ու դոցենտի գիտական կոչումներ և ներկայացնում բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատմանը, շնորհում է համալսարանի պատվավոր կոչումներ, մրցանակներ, անվանական կրթաթոշակներ, պարգևատրում է համալսարանի մեդալով, պատվոգրով, հանրապետական ու միջազգային պարգևների և կոչումների համար ներկայացնում է թեկնածություններ.
ժբ) իրականացնում է համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ լիազորություններ, որոնք բխում են սույն կանոնադրությունից:
ժգ) հաստատում է համալսարանի ֆակուլտետի դեկանի և ամբիոնի վարիչի ընտությունների կարգերը:

21. Գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել համալսարանի հաստիքային աշխատողների 1/6-ը:
22.
Գիտական խորհրդի կազմի մեջ մտնում են համալսարանի ռեկտորը
(նախագահ), պրոռեկտորները, համալսարանի գիտական քարտուղարը, ռեկտորի խորհրդականը, ուսումնական և գիտական վարչությունների (կամ մասերի) վարիչները (կամ պետերը), ֆակուլտետների դեկանները, համալսարանական ամբիոնների վարիչները, արհմիութենական կազմակերպության նախագահը, գրադարանի տնօրենը, ուսանողական խորհրդի նախաահը՝ ի պաշտոնե, ինչպես նաև համալսարանի ռեկտորի ընտրությամբ՝ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ, հանրապետության գիտության և կրթության առաջատար մասնագետներ (ընդհանուր թվի մինչև 15 տոկոսի չափով):

23. Գիտական խորհրդի մյուս անդամներն ընտրվում են համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից՝ համաձայն գիտական խորհրդի կանոնակարգի: 
24. Գիտական խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է Գիտական խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը: Որոշումներն ընդունվում են Գիտական խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
25. Գիտական խորհրդին կից, գիտական խորհրդի որոշմամբ, շրջափոխման սկզբունքով, 3-5 տարի ժամանակով ստեղծվում են համալսարանական հանձնաժողովներ, որոնց կազմը հաստատում է համալսարանի ռեկտորը: Հանձնաժողովի աշխատակարգը սահմանվում է գիտական խորհրդի կանոնակարգով:

  

Գիտական խորհրդի նիստերի որոշումներ

2016-2017 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ
2015-2016 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ
2014-2015 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ 

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ 


2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 9 - 10 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 - 6 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ


2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 6 նիստերի որոշումներ

2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 12 - 13 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 10 - 11 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 - 5 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 3 նիստերի որոշումներ

2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 8 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 6 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2006-2007 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 8 նիստերի որոշումներ
 
 
ԵՊԼՀ գիտխորհրդի կազմը

 1. Հարությունյան Կարինե /նախագահ/
 1. Աբրահամյան Կարինե  
 1. Ակոպյան Ցոլակ
 1. Ամիրխանյան Միքայել
 1. Ավագյան Արթուր
 1. Ափյան Հասմիկ
 1. Աչոյան Աննա
 1. Բաղդասարյան Սեդա
 1. Բարլեզիզյան Արամ
 1. Բարոյան Ելենա
 1. Բեժանյան Անուշ
 1. Գասպարյան Գայանե
 1. Գուլանյան Կարինե
 1. Գևորգյան Ռուբեն
 1. Գևորգյան Գայանե
 1. Գևորգյան Լիլիթ
 1. Եղիազարյան Գայանե
 1. Էթարյան Ելենա
 1. Թորոսյան Տիգրան
 1. Թումասյան Վիկտորիյա
 1. Թևոսյան Խաչատուր
 1. Իսրայելյան Նիկոլայ
 1. Խաչատրյան Նատալյա
 1. Խաչատրյան Սամվել
 1. Խաչատրյան Ռոբերտ
 1. Հալուլյան Անահիտ
 1. Հակոբյան Ռոզա
 1. Հովհաննիսյան Նարինե
 1. Հովհաննիսյան Ֆրունզե
 1. Ղազարյան Դոնարա
 1. Ղազարյան Էլիզա
 1. Ճանճապանյան Հարություն
 1. Մադոյան Իռեն
 1. Մադոյան Հակոբ
 1. Մարգարյան Բելա
 1. Մարգարյան Սվետլանա
 1. Միլիտոսյան Լուիզա
 1. Ներսիսյան Մանե
 1. Ներսիսյան Ինեսա
 1. Չուլյան Աննա
 1. Պետրոսյան Հայկ
 1. Պողոսյան Սաթենիկ
 1. Սարգիսովա Միլանա
 1. Սարգսյան Մելինե
 1. Սարգսյան Սոնա
 1. Սողիկյան Քրիստինե
 1. Վարդանյան Վարդան
 1. Տատկալո Նինա
 1. Տեր-Վարդանյան Ժենյա
 1. Տիոյան Սուսաննա      
 1. Փիլավջյան Հասմիկ
 1. Ֆլջյան Լուսինե


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ