ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Տպել
 
QA_photo ԵՊԼՀ որակի ապահովման կենտրոնը, հիմնվելով նշված սկզբունքների վրա, ինչպես նաև ելնելով իր կանոնադրական գործառույթներից՝ ՈԱԿ-ն ուղղակիորեն նպաստում է ԵՊԼՀ-ի առաքելության ու ռազմավարական նպատակների իրականացմանը, ինչպես նաև ռազմավարական խնդիրների արդյունավետ լուծմանը։ 

ՈԱԿ-ի առաքելությունն է աջակցել ԵՊԼՀ-ում որակի մշակույթի արմատավորմանը, որը հիմնվում է վստահության, հուսալիության, անաչառության ու թափանցիկության սկզբունքների, ինչպես նաև համապատասխան քաղաքականության (կանոնակարգեր, ընթացակարգեր, մեխանիզմներ և այլ կառուցակարգեր) վրա՝ խթանելով ԵՊԼՀ ներքին և արտաքին շահակիցների կառուցողական հարաբերությունների հաստատումն ու արդյունավետ համագործակցությունը:
ԵՊԼՀ որակի ապահովման համակարգի շարունակական բարելավումը միտված է բուհի գործունեության հիմնական ոլորտներում (կրթություն, գիտություն, հանրային ծառայություններ) հանրային ծառայության վստահելիության ամրապնդմանը, շնորհվող որակավորումների ու գործող կրթական չափորոշիչների պահպանմանը, ազգային ու միջազգային մակարդակներում արդյունավետ համագործակցային կապերի ընդլայնմանը, բուհի ռազմավարական արդյունավետ կառավարմանը, ինչպես նաև միջազգային մակարդակում կրթության որակի չափանիշներին համահունչության ապահովմանը: 

ՈԱԿ-ի նպատակներն են`

1) նպաստել ԵՊԼՀ-ում Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի (ԵԲԿՏ) որակի ապահովման չափորոշիչների հետ համեմատելի ու համադրելի գործընթացների կիրառման և ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված հավատարմագրման չափանիշների համապատասխանության ապահովմանը,
2) նպաստել ԵՊԼՀ-ում որակի մշակույթի ձևավորմանը և որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ստեղծմանը,
3) աջակցել ԵՊԼՀ-ում ինքնաուսուցանվող համակարգի ու համայնքի ձևավորմանը: 


ՈԱԿ-ի խնդիրներն են`


Որակի ապահովման կենտրոնը կարևորում է արտաքին (գործատուների, շրջանավարտների, շահագրգիռ այլ անձանց ու հանրության) և ներքին (ուսանողների, դասախոսների, անձնակազմի) շահեկիցների կարծիքը բուհի վերաբերյալ: 


Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար՝
Ռոբերտ Խաչատրյան
Որակի ապահովման կենտրոնի համակարգողներ՝
Անի Մազմանյան

Անի Շահինյան

Հեռ.՝ 530272 - 217

Էլ. հասցեներ՝ quality@brusov.amquality1@brusov.am